Thứ hai, 06.11.2017 GMT+7

Phiên họp lần thứ 13 Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

Phiên họp lần thứ 13 Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

     Báo cáo kết quả triển khai đề án BVMT LVS Cầu năm 2017, bà Trần Lệ Anh, đại diện Văn phòng Uỷ ban BVMT LVS Cầu cho biết, năm 2017, Uỷ ban BVMT LVS Cầu đã có nhiều chỉ đạo, trợ giúp, phối hợp sát sao với các cơ quan chức năng thực hiện Đề án BVMT LVS Cầu và đạt được nhiều kết quả được ghi nhận.


 

     Sáng 03/11, tại Tp. Hải Dương, Uỷ ban Bảo vệ môi trường Lưu vực sông Cầu đã tổ chức Phiên họp lần thứ 13. Tham dự Phiên họp có ông Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch Uỷ ban BVMT LVS Cầu, Thứ trưởng Bộ TN&MT, cùng sự tham dự của các đại biểu, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của 06 tỉnh thành thuộc Lưu vực sông Cầu.

​Ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu 
     Phát biểu khai mạc Phiên họp, ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thay mặt Chủ tịch Uỷ ban BVMT LVS Cầu cho biết, năm 2017 là năm đánh dấu quá trình 11 năm(200- 2017) triển khai Đề án tổng thể sông Cầu với 04 nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu luân phiên (Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh). Đây là thời điểm quan trọng để đánh giá lại kết quả đã đạt được, phân tích những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp triển khai Đề án trong giai đoạn tiếp theo.

     Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ, phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương, cùng với nỗ lực của 06 tỉnh, thành trên lưu vực, Đề án tổng thể BVMT sông Cầu đã được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Kế hoạch thực hiện Đề án được các tỉnh ban hành và triển khai rộng rãi; nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường đã được nâng lên rõ rệt; tình hình ô nhiễm môi trường nước đã từng bước được cải thiện; một số vấn đề môi trường liên ngành, liên vùng bước đầu đã được quan tâm và phối hợp giải quyết có hiệu quả.

     Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, còn tồn tại những khó khăn, hạn chế trong hơn 10 năm triển khai Đề án như: thiếu cơ chế về tài chính, quy định về việc tổ chức thực hiện nên chưa tạo được cơ chế đột phá để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện; hoạt động của Ủy ban còn nhiều hạn chế, việc thảo luận và thông qua Nghị quyết tại các Phiên họp thiếu những đề xuất cụ thể, đặc biệt là các vấn đề mang tính liên vùng, liên tỉnh; chất lượng nước sông Cầu qua các năm gần đây (2016 - 2017) có xu hướng được cải thiện tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số điểm bị ô nhiễm nặng ở khu vực hạ lưu, phụ lưu sông Cầu; việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên lưu vực chưa đạt được mục tiêu do Đề án đề ra, mới xử lý được 43/52 cơ sở (82,7%).

Bà Trần Lệ Anh, đại diện Văn phòng Uỷ ban BVMT LVS Cầu

     Báo cáo kết quả triển khai đề án BVMT LVS Cầu năm 2017, bà Trần Lệ Anh, đại diện Văn phòng Uỷ ban BVMT LVS Cầu cho biết, năm 2017, Uỷ ban BVMT LVS Cầu đã có nhiều chỉ đạo, trợ giúp, phối hợp sát sao với các cơ quan chức năng thực hiện Đề án BVMT LVS Cầu và đạt được nhiều kết quả được ghi nhận.

     Về xây dựng cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường, chính sách về bảo vệ môi trường lưu vực sông, các Bộ, ngành và địa phương đang chủ động triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường tại mỗi Bộ, ngành cũng như tại mỗi địa phương trên lưu vực sông Cầu. Bộ TN&MT đã xây dựng và ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Thông tư 30/2016/TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưuQCVN 62-MT: 2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôiQCVN 61-MT: 2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. Tại các địa phương, các tỉnh cũng đã tập trung ban hành văn bản liên quan đến công tác BVMT nói chung, BVMT LVS Cầu tại địa phương nói riêng.

     Về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, quan trắc, giám sát môi trường và công tác thẩm định, cấp phép tại các địa phương trên lưu vực sông Cầu, các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động kiểm soát ô nhiễm và giám sát môi trường như: chú trọng kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản thuộc LVS Cầu; tăng cường kiểm soát ngay từ khâu cấp phép thủ tục đầu tư thông qua việc thực hiện quy trình tổ chức thẩm định đánh giá tác động môi trường và các thủ tục hành chính về môi trường khác, kiên quyết không cấp phép đối với các dự án đầu tư sử dụng công nghệ, thiết bị cũ, lạc hậu có nguy cơ lớn gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh công tác thu phí bảo vệ môi trường đã góp phần giúp doanh nghiệp quan tâm hơn đến việc đầu tư, xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải và tuần hoàn nước thải để tiết kiệm nước, giảm xả thải góp phần bảo vệ môi trường; công tác quan trắc giám sát môi trường tiếp tục được tăng cường; tăng cường chỉ đạo việc xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đối với các khu công nghiệp; hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông trên địa bàn đã dần đi vào nề nếp, các cơ sở khai thác trong vùng được quy hoạch, cấp phép, giảm sạt lở bờ sông và giảm mức độ ô nhiễm các dòng sông của tỉnh;...

     Về kết quả công tác điều tra, thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải (nước thải) và công tác cập nhật dữ liệu nguồn thải, hàng năm, Bộ TN&MT luôn thực hiện cập nhật, điều tra bổ sung thông tin, dữ liệu vào cơ sở dữ liệu về nguồn thải. Theo thống kê sơ bộ trên địa bàn lưu vực có 48 KCN, 84 CCN, 141 làng nghề, 246 cơ sở y tế và hơn 3500 doang nghiệp nhà nước, cơ sở tư nhân hoạt động ở hầu hết các loại hình công nghiệp, thủ công nghiệp. Xả thải chủ yếu từ các loại hình: sản xuất kinh doanh (68,88%), khu cụm công nghiệp (6,23%), làng nghề (24,25%) và nước thải y tế (0,64%). CSDL nguồn thải đã đưa ra bức tranh tổng thể về các loại nguồn thải, chỉ ra hầu hết các nguồn thải vẫn chưa được xử lý trước khi xả vào lưu vực sông, đặc biệt là nước thải từ sản xuất công nghiệp, làng nghề và nước thải sinh hoạt. Đây là những tác nhân chính gây suy giảm chất lượng môi trường nước mặt trên lưu vực sông.

     Bộ TN&MT đã phối hợp với các địa phương triển khai thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với 78 cơ sở, KCN trên địa bàn 04 tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương và Vĩnh Phúc. Trong đó, không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới trên LVS Cầu. Hiện đang tập trung xử lý triệt để các cơ sở đang tồn tại, gồm: 9/52 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và 05/18 cơ sở cơ bản đã hoàn thành biện pháp xử lý triệt để (chiếm tỷ lệ 27.77%); 03/18 cơ sở chưa hoàn thành hoặc đang triển khai xử lý triệt để (chiếm tỷ lệ 16.67%), có 01/18 (Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka) cơ sở có thời hạn xử lý đến ngày 31/12/2017.

     Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng nói chung được tăng cường mạnh mẽ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đạt hiệu quả tích cực, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chủ động BVMT lưu vực sông của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương và cộng đồng xã hội.

     Việc phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường một cách tổng thể, đồng bộ đã được triển khai và có các bước chuyển biến mới. Một số địa phương đã chủ động đề xuất các vấn đề môi trường cấp bách cần giải quyết liên vùng, liên tỉnh, kịp thời giải quyết các phản ánh từ thông tin báo chí, người dân, như tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án vẫn còn những khó khăn, hạn chế, như: Công tác thống kê các nguồn nước thải vào lưu vực sông Cầu của các địa phương đã được thực hiện, nhưng chưa thường xuyên; việc vi phạm pháp luật BVMT trên lưu vực sông Cầu vẫn diễn biến phức tạp, các hoạt động vi phạm với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi; việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tuy đã được các địa phương chú trọng thực hiện nhưng chưa đạt được mục tiêu do Đề án đưa ra là xử lý triệt để 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg; hoạt động của Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu còn nhiều hạn chế. Việc kết nối thông tin và phối hợp công tác chủ yếu giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương, thiếu sự tham gia của các Bộ, ngành khác.

     Tại Phiên họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, trao đổi liên quan đến các vấn đề nổi cộm đang xảy ra, như: cần có báo cáo so sánh chất lượng nước giữa các mùa trong năm; có cơ chế, chính sách cụ thể nhằm thu hút đầu tư vào công nghệ tái chế rác thải; tăng cường kiểm soát chất thải từ các cơ sở giết mổ, chăn nuôi gia súc gia cầm xung quanh lưu vực sông; tăng cường hiệu quả, đầu tư các hạ tầng, công trình bảo vệ môi trường; hướng dẫn các công nghệ chủ yếu xử lý các chất thải điển hình của các loại hình kinh tế khác nhau; chưa đánh giá hết được sức chịu tải của LVS; các làng nghề đã và đang có hệ thống xử lý nước thải nhưng hệ thống xử lý rác thải lại khó thực hiện, kiến nghị các Bộ, địa phương phải có mô hình xử lý tập trung;...

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Phiên họp

     Phát biểu kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân thay mặt Bộ TN&MT ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là của các tỉnh trên lưu vực sông Cầu trong tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án BVMT LVS Cầu năm 2017.

     Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được và giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng, Thứ trưởng đề nghị:

     Đối với các Bộ, ngành Trung ương: tiếp tục hướng dẫn và ban hành quy định về điều tra, đánh giá sức chịu tải của lưu vực sông, xác định hạn ngạch xả nước thải vào sông; hướng dẫn điều tra thống kê nguồn nước thải trên lưu vực sông. Tập trung nguồn lực nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường của Thủ tướng Chính phủ; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên; khẩn trương hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu hỗ trợ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2017 - 2020, trong đó, có đề xuất các Dự án xử lý nước thải đô thị từ loại IV trở lên, nước thải làng nghề theo các mô hình xử lý tập trung, xử lý phân tán thuộc lưu vực sông Cầu.

     Đối với các địa phương: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương tiến hành thống kê toàn bộ nguồn nước thải trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn nước thải trên lưu vực sôngrà soát, đánh giá, khoanh vùng các nguồn nước thải lớn, tiềm ẩn rủi ro gây ra sự cố môi trường và áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ; chủ động, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải” trên phạm vi cả nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT; đầu tư cho hệ thống quan trắc nhất là hệ thống quan trắc tự động; yêu cầu các khu công nghiệp và các nguồn thải lớn 1000m3 phải lắp đặt quan trắc tự động liên tục, truyền số liệu về cơ quan quản lý nhà nước để giám sát; tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tăng cường cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh, đặc biệt là chương trình phối hợp nhằm kiểm soát các hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; nghiêm túc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ BVMT lưu vực sông theo kết luận các Phiên họp của Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu.

     Một số hình ảnh tại Phiên họp:


Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương


Ông Nông Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn


Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên


Ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang


Ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc


Toàn cảnh Phiên họp

Theo vea.gov.vn

 

 
Đường dẫn của bản tin này: http://cetac.gov.vn/http://cetac.gov.vn///tin-moi-truong/phien-hop-lan-thu-13-uy-ban-bao-ve-moi-truong-luu-vuc-song-cau.html
© Trung tâm Đào tạo and Truyền thông môi trường - Tổng cục Môi trường | CETAC.VEA | tinmoitruong.gov.vn | truyềnthôngmôitrường.vnEmail: huongdg1080@gmail.com